Geschiedenis van de Piershilsche IJsclub

 

De vereniging is in 1897 opgericht. Twee periodes is de vereniging niet actief geweest. Dit was van 1914 t/m 1917 (eerste wereldoorlog) en van 1925 t/m/ 1928.

 

Het 100-jarig actieve bestaan van onze vereniging hebben wij in 2004 gevierd.
Op zaterdag 7 februari 2004 was er een feestelijke receptie in ons clubhuis.
Voor foto's klik hier

Aan de hand van jaarverslagen, notulen en andere bronnen wordt hier de geschiedenis van onze vereniging beschreven. Aan deze pagina wordt nog gewerkt...

Jaarverslagen en andere informatie:

Seizoen 1970-1971 Seizoen 1971-1972 Seizoen 1972-1973 Seizoen 1973-1974
Seizoen 1974-1975 Seizoen 1975-1976 Seizoen 1976-1977 Seizoen 1977-1978
Seizoen 1978-1979 Seizoen 1979-1980 Seizoen 1980-1981 Seizoen 1981-1982
Seizoen 1982-1983 Seizoen 1983-1984 Seizoen 1984-1985 Seizoen 1985-1986
Seizoen 1986-1987 Seizoen 1987-1988 Seizoen 1988-1989 Seizoen1989-1990
Seizoen 1990-1991 Seizoen 1991-1992 Seizoen 1992-1993 Seizoen 1993-1994
Seizoen 1994-1995 Seizoen 1995-1996 Seizoen 1996-1997 Seizoen 1997-1998
Seizoen 1998-1999 Seizoen 1999-2000 Seizoen 2000-2001 Seizoen 2001-2002
Seizoen 2003-2004 Seizoen 2004-2005 Seizoen 2005-2006 Seizoen 2006-2007
Seizoen 2007-2008 Seizoen 2008-2009 Seizoen 2009-2010 Seizoen 2010-2011
Seizoen 2011-2012 Seizoen 2012-2013 Seizoen 2013-2014 Seizoen 2014-2015
Seizoen 2015-2016 Seizoen 2016-2017 Seizoen 2017-2018 Seizoen 2018 -2019

1971 - 1972

Het is niet geheel duidelijk of er op natuurijs is geschaatst. Er zijn geen toertochten georganiseerd en is er een uitstapje geweest naar de kunstijsbaan in Utrecht.

De contributie wordt vastgesteld op f6,= voor gezinnen en f4,= voor personen.

Er wordt gediscussieerd over het al dan niet reserveren van geld voor de aanschaf van een keet/kantine. Er is nog geen keet gekocht, maar wel besloten tot een verloting om geld in te zamelen.

Opvallend is dat het organiseren van wedstrijden kennelijk een dure grap is gezien de opmerking: “Men wilde weten waarom, ondanks het feit dat er geen wedstrijden verreden waren, toch weinig geld in kas was.” Het antwoord bleek te schuilen in een aantal extra aangeschafte zaken (niet bewaard gebleven wat er gekocht is).

De jaarvergadering wordt voor het eerst sinds 1928 niet in het café gehouden en daardoor is volgens de voorzitter de opkomst wat mager, maar het is niet duidelijk hoe mager.

Terug naar overzicht

1972 - 1973

Dit was een weinig enerverend jaar: geen natuur ijs! Er is alleen geschaatst op kunstijs in Den Haag en in Utrecht.

De ledenvergadering wordt weer gehouden in het café en de opkomst is boven de 35 leden. Dit blijkt uit het aantal uitgebrachte stemmen op verkiesbare bestuursleden. 

Tijdens de algemene vergadering wordt afscheid genomen van de voorzitter de heer De Pijper, die tot zijn spijt het voorzitterschap om gezondheidsredenen moest neerleggen. De afgevaardigde van het KNSB district was aanwezig om hem een KNSB decoratie op te spelden. De nieuwe voorzitter wordt de al als waarnemend optredende A. v. Bergeyk.

Opvallend is dat er ook in dit jaar kennelijk het een en ander te doen is geweest over de ijsbaan zelf en dat er verder gediscussieerd is over de aanschaf van een nieuw clubhuis. Nadere informatie ontbreekt hierover in de archieven. De gehouden verloting voor het clubhuis (in het verslag staat van het clubhuis, maar dat kan haast niet waar zijn) heeft f1032.57 opgebracht.

Uit de notulen van de jaarvergadering blijken de kosten van wedstrijden: ƒ600 direct en een reserve van ƒ300!

In dat jaar mocht de baan pas na 30 november onder water gezet worden; de pomp stond te draaien tijdens de jaarvergadering op 30 november.

Terug naar overzicht

1973 -1974

 

Ook dit jaar was er geen natuurijs in Nederland! Daarom weer alleen op kunstijs in Den Haag geschaatst.

Lid A Rozendaal, die kennelijk goed kon schaatsen, heeft meegedaan aan een aantal lange afstand tochten in het buitenland. Dat deed hij zeer verdienstelijk, zo werd hij eerste in Noorwegen! De club drukte de waardering hiervoor uit met een bedrag van f60. Dit leidde tot het uitspreken van steun aan het initiatief van het KNSB-district om een "Fonds voor de beste rijders uit de Hoeksche Waard" in het leven te roepen.

Het blijkt dat ook toen de baan al lekkage kende en dit een niet eenvoudig op te lossen probleem bleek. Er werd  zelfs hulp van de burgemeester ingeroepen. Ook de verlichting van de baan gaf hoofdbrekens en zou verbeterd moeten worden.

Leuk om te lezen is dat toentertijd het plaatsen van luiken voor de ramen van het clubhuis niet nodig geacht werd, omdat: “we hier een goed opgevoede jeugd hebben.”

De toekomst bleek in een keer onzeker door een brief van de gemeente, waarin “de ijsbaan ons zou worden ontnomen.” De reden hiervoor was, dat de voetbal een nieuw trainingsveld nodig had, omdat hun oude trainingsveld hun ontnomen was. Dit leidde tot een “stevig protestbriefje aan de gemeente”. Later bleek één en ander toch geregeld te zijn en kon de ijsbaan blijven.

Er werd een plan gesmeed om of een wielerwedstrijd of een rolschaatswedstrijd te organiseren. Dit ter gelegenheid van de festiviteiten voor het 450 jaar bestaan van Piershil.

Door het slechte weer in de zomer werd er geen schilderwerk aan het clubhuis verricht. Ook dit jaar dus geen nieuw clubhuis. De bestaande keet werd wel wat opgeknapt.

De algemene vergadering werd gehouden in café Bisdom met een volgens de voorzitter slechte opkomst van 23 leden.

Het aantal leden: 167 gezinnen, 55 personen en 3 ereleden.

Terug naar overzicht

1974 - 1975

De baan mocht op zondag geopend zijn, maar muziek/geluid buiten werd niet toegestaan. Ook dit seizoen werd hij echter in het geheel niet gebruikt: er was weer geen natuurijs.

De schooljeugd mocht weer met de ijsclub schaatsen op de Uithof (jonger dan 16, ook kinderen van gezinnen, die geen lid zijn mochten mee) dit gebeurde zelfs op twee dagen ; een keer met 40 kinderen en in samenwerking met de KNSB en een keer vanuit de ijsclub met 89 kinderen (allen jonger dan 16 en ook kinderen van gezinnen, die geen lid zijn mochten mee) . Op die kunstijsbaan werd ook een schaatsdag georganiseerd voor alle leden vanaf 16 jaar (53 deelnemers). De beide door de ijsclub georganiseerde dagen waren voor de deelnemers gratis.

In overleg met de organiserende oranje vereniging, werd besloten, dat de IJsclub voor het 450 jarig bestaan van Piershil een wielerwedstrijd zou organiseren. De archieven laten het "aan Uw fantasie over of hij geslaagd was, of niet." In ieder geval was de penningmeester niet erg gelukkig: de wedstrijd had al met al toch nog f128 gekost. Dit ondanks de sponsoring, die door de voorzitter was geregeld. 

Er is onzekerheid of het clubhuis wel kon blijven staan waar het stond. De voorzitter heeft zijn oor onopvallend te luisteren gelegd. Wat hij gehoord heeft is niet in de boeken terug te vinden. 

Terug naar overzicht

1975 - 1976

De voorzitter heeft zich tijdens een bestuursvergadering (28 november '75) erg boos gemaakt ("er ontstond een ruzieachtige discussie") over het feit, dat de penningmeester en secretaris ervan op de hoogte waren, dat de voetbalclub met de ijsclub de ijsbaan gezamenlijk wilde gebruiken. Niet zo gek, zij waren beide nauw bij de voetbal betrokken. Aan het eind van de discussie waarin de voorzitter alleen tegenover de rest van het bestuur kwam te staan, trok de secretaris zich terug uit het bestuur (omdat hij als voorzitter van de voetbal, dit niet meer kon combineren). Drie dagen later is er weer een vergadering, waarin de overige bestuursleden hem vragen af te treden, niet alleen vanwege het gebeurde in de vorige vergadering, maar vanwege meerdere incidenten en zoals de secretaris het verwoordde: "Hij fungeert te veel als dictator en niet als voorzitter". De voorzitter wil niet aftreden en laat het op de algemene ledenvergadering aankomen, die op 12 december gehouden wordt (zoals gebruikelijk in café Bisdom).

Het verslag van deze algemene vergadering is bijzonder: er wordt met geen woord gerept over de spanningen in het bestuur. Er worden alleen 6 nieuwe bestuursleden gekozen; de oude voorzitter is de enige die overblijft, maar nu in de functie van secretaris. De nieuwe voorzitter is G. Hollander. tijdens de rondvraag spreekt een lid zijn dank uit aan de oude bestuursleden, die het toch goed gedaan hebben. Ook de nieuwe voorzitter spreekt zijn dank uit.

Na dit bestuurlijke gekrakeel werd het voor de verandering een goed schaatsjaar: 10 dagen was de baan open. Er zijn behoorlijk wat wedstrijden op de baan gereden: korte baan, afval race, ringrijden voor paren, gekostumeerd en zelfs een heuse marathon. Al met al werd er volop genoten op de baan en in het clubhuis.

Bijzonder: in de jaarvergadering op 17 dec. 1976 wordt besloten, dat wanneer iemand afzegt als lid en later weer lid wil worden omdat er ijs is, hij dubbele contributie moet betalen. Een jaar of 25 later wordt hetzelfde weer besloten. De contributie wordt verhoogd tot f7,50 voor gezinnen en tot f5 voor personen.

Ook toen bleek er al veel  rommel (lege flessen) op de baan te liggen.

Terug naar overzicht

1976 - 1977

Weer eens een matig schaatsjaar: de baan is één middag voor de jeugd open geweest. Vandaar maar weer met twee bussen naar de Uithof om toch nog ijs te zien en voelen.

De gemeente (toen nog Piershil) wilde sportterreinen aanleggen, die ten koste zouden gaan van de ijsbaan. De ijsclub heeft daar (natuurlijk) tegen geprotesteerd en met zowel de gemeente als de voetbal overleg gepleegd, wat daar het resultaat van was? In dit jaar is daar verder niets over te vinden.

De jeugd is erg actief geweest met trainen in KNSB verband. Het mooiste resultaat is wel dat ons lid Ria Visser (uit Oud Beijerland) Jeugd kampioene van Nederland is geworden!

Terug naar overzicht

1977 - 1978

Van dit jaar is eigenlijk erg weinig terug te vinden: slechts de notulen van één bestuursvergadering op 4 december 1978.

Het belangrijkste wat daarin staat is dat binnen het bestuur gestemd is over een nieuwe voorzitter en dat dit uiteindelijk P. Bouman is geworden.

De dagkaartjes gingen in prijs omhoog naar f2,50 voor "boven 16 jaar" en f1,= voor "beneden 16 jaar".

Terug naar overzicht

1978 - 1979

Tijdens de bestuursvergadering van 15 maart 1975 werd onder andere vermeld, dat de kantine 25 dagen was open geweest, met als resultaat 4200 gulden (0ngeveer EUR 1900) en er 1792 gulden (EUR 815) aan prijzen is besteed. Dat wijst op een geweldig ijs jaar!

Er is een  geluidsinstallatie voor 1783 gulden (EUR 810) aangeschaft, men wil deze betalen uit het overschot van het feest ter ere van het 450 jarig bestaan van Piershil.

Er zijn plannen voor onderhoud en uitbreiding van het clubgebouw. Er moet ook een nieuwe pomp gekocht worden. De voorzitter vond dat de Firma Bosman hier best de schouders onder zou mogen zetten. De voorzitter ging dit proberen te regelen. Half de zomer, bleek van alles nog weinig terecht te zijn gekomen.

Er zijn wat strubbelingen met een bouwvergunning voor de heer van Hal. De ijsclub is bang, dat hun bezwaarschrift de heer van Hal problemen heeft opgeleverd. Volgens de gemeente was dit niet zo, de heer van Hal had ook zonder dit bezwaar aan de gestelde eisen moeten voldoen. Waar dit allemaal precies om gaat staat niet vermeld.

Op 9 juli worden op een algemene ledenvergadering, waar geen leden op af zijn gekomen (!), de statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd. Het bestuur zal ze bij notaris Berger laten bekrachtigen.

In het jaarverslag werd vooral aandacht besteed aan die enorme ijsperiode van ongeveer twee maanden. De belangrijkste evenementen:

De kantine is op waterleiding en riool aangesloten. Dit was natuurlijk een hele vooruitgang, maar helaas kon de WC niet meer gerealiseerd worden. De voetbal gaat de baan als trainingsveld gebruiken. Daardoor wordt het gras netjes gemaaid. Er zijn 5 masten voor de verlichting aangeschaft, de kabels worden door de gemeente geleverd. Het onderhoud van de kantine en andere klussen zijn uiteindelijk toch nog gelukt. Uit een verslag van de bestuursvergadering van 6 november 1979 bleek, dat in het bestuur behoorlijk wat onenigheid was over de inzet van leden van ditzelfde bestuur.

Een bijzonder slot aan het jaarverslag: "Verder hopen we dat het schaatsseizoen niet zo lang, maar wel schaatsplezier meebrengt."

En de meest belangwekkende notitie uit de algemene jaarvergadering van 24 november 1975 is dat Dhr T. de Reus opmerkt dat de mosterd slecht is.

Terug naar overzicht

2007 - 2008

Jaarverslag verenigingsjaar 2007 - 2008

Het afgelopen seizoen hebben  we na een aantal jaren een korte ijsperiode gehad. De ijsbaan is drie dagen open geweest.

Met behulp van vrijwilligers en bestuursleden was er een mooie ijsbaan en een goed gevuld clubhuis.

Helaas ook een incident. Louis van Schouwen is met de freesmachine door het ijs gezakt. Desondanks kijken we allen terug op een gezellige periode.

In december 2007 was er in Oud Beijerland een Kunstijsbaan. Ook onze ijsclub is benaderd voor medewerking en wij hebben een zestal avonden geholpen met de verkoop, schaatsverhuur en toezicht op de ijsbaan. Het waren gezellige avonden in een echt winterse omgeving.

Gedurende het jaar is er veel werk aan het onderhoud verricht. Met name Bert en Leen ’t van het Hof hebben veel klussen gedaan aan de lichtmasten, clubgebouw, omheining en apparatuur.

Het schilderen is een jaar uitgesteld daar de verf nog goed genoeg was. Komend seizoen moeten we er wel aan geloven. Het clubgebouw is verschillende malen verhuurt en ook deze activiteit heeft onze kas kunnen spekken.

Onlangs is ons clubgebouw grondig schoongemaakt en opgeruimd.

Omdat we ijs hadden is er besloten om geen midzomerfeest te organiseren.

Zoals ieder jaar hopen we weer op een strenge winter en veel ijspret.

Terug naar overzicht

2008 - 2009

Jaarverslag verenigingsjaar 2007-2008

Een paar dagen voor kerstmis begonnen de weerberichten vorst  te voorspellen.
De dag voor kerst de aanvraag voor de vergunningen naar het gemeentehuis en gebracht en toen maar duimen….

Op tweede kerstdag was de ijsbaan dichtgevroren op een groot windwak na vlak voor het clubhuis. Een rij coniferen was flink gesnoeid waardoor de wind teveel vrij spel kreeg.
Gelukkig kwam op maandag het bericht dat ook dit wak dicht was….
’s Maandags alvast de vergunningen aangevraagd, de eerste boodschappen gedaan, het dunste stuk ijs met lint gemarkeerd en ’s avonds vergaderd. Die nacht vriest het 8 graden ….

Dinsdag 30 december ging de baan open en de eerste dag liep het gelijk storm.  Gelukkig was ’s avonds de Spar bereid om na sluitingstijd ons toch nog bier en cola te leveren om de klanten tevreden te houden.

Met 10 graden vorst  en gunstige weersverwachtingen zag deze winter er voor de ijsclub fantastisch uit!!!!
Oudejaarsdag en nieuwjaarsdag is de baan ook open.
  En de avond van 1 januari kon er gemotoriseerd geveegd worden.
In allerijl wordt er een wedstrijd ringsteken georganiseerd. 20 deelnemers geven zich hiervoor op.

categorie 7,8,9 1e prijs Jonathan Reimen
categorie 10,11 1e prijs Dennis Booy
categorie 12,13,14 1e prijs Jeltje Hogesvege
categorie 15,16,17 1e prijs Iris Haselbach

Zondags weer een bestuursvergadering om wat dingen door te spreken en te organiseren.|Zondag 4 januari dooi, baan toch geopend, enkele schaatsers op natte baan helaas ook deze nacht geen vorst maar de vooruitzichten zijn niet slecht….

Maandag 5 januari reparatie lichtmast, 1 lamp defect. Door de dooi wordt de ijsbaan voor één dag gesloten. Dinsdag prima zonnig vriesweer met in de nacht strenge vorst. Die dag is was er veel volk op de baan.


Woensdag 7 januari ligt er een dun laagje sneeuw op de baan. Tijdens het vegen sneuvelt de veegmachine. Gelukkig is er een machine te leen via de gemeente. Als er dan ook nog regen naar beneden valt dan lijkt de wedstrijd letterlijk in het water te vallen maar gelukkig wordt het droog.
  31 kinderen hebben zicht opgegeven om hard te rijden tijdens de wedstrijd korte baan.

Uitslagen:

Categorie 4 tot en met 6 jaar

1e prijs  Isis Epema

Categorie 7 en 8 jaar

1e prijs  Jeffrey van Oost

Categorie 9 en 10 jaar

1e prijs  Caitlin Eland

Op vrijdag 9 januari is er een afvalrace met 16 deelnemers.

1e prijs  Peter Bakker
2e prijs  Leonard Bruijnzeel
3e prijs  Marcel van de Waal

Zaterdags 10 januari is er weer een wedstrijd korte baan voor de jeugd met wederom veel deelnemertjes.

Categorie 4 tot en met 6 jaar

1e prijs  Evi Weesterweele

Categorie 7 en 8 jaar

1e prijs  Wouter Burger

Categorie 9 en 10 jaar

1e prijs  Bas Klein

Zondag 11 januari wordt dan toch echt dooi voorspelt. In een razend tempo wordt er voor de dag erna ringrijden met de arrenslee en paarden georganiseerd. Deze avond was een groot succes met ongeveer 300 toeschouwers…

6 april is er een bestuursvergadering en 25 april gaat het bestuur met elkaar uit eten.

In Juni is het oude schuurtje afgebroken en een container geplaatst. Het houtwerk van het clubgebouw en de container zijn geverfd. Tevens is er een nieuwe geluidsinstallatie met boxen aangeschaft. Een volgende ijsperiode hebben we dus goede boxen en kunnen we de muziek goed ten gehore brengen.

Om alle vrijwilligers die met de ijsperiode hebben geholpen, te bedanken organiseert het bestuur op 5 september een gezellige avond in het clubgebouw.

14 oktober wederom een bestuursvergadering. Tijdens deze vergadering worden een aantal klussen besproken die gedaan moeten worden. Deze klussen zijn inmiddels nagenoeg allemaal afgewerkt.

Samengevat is afgelopen jaar een zeer succesvol jaar geweest voor  onze ijsclub. Het bestuur heeft samen met een aantal vrijwilligers veel werk verzet en de penningmeeste kan heel tevreden zijn!

Terug naar overzicht

2009 - 2010

Jaarverslag 2009 / 2010

Ten tijde van de jaarvergadering liepen er schapen op de baan om het gras kort te eten. De baan was te drassig voor een maaier.

Gelukkig kon de baan toch nog tijdig gevuld worden.

Maar half december bleek het dijkje tussen de baan en de voetbalvelden lek te zijn. Op dat moment begonnen diverse weerstations vorst te voorspellen…

En inderdaad, strenge vorst met daarna sneeuw. De baan was niet van goede kwaliteit maar zondag 20 december konden we open…. Die dag sneeuwde het hard. De baan was haast niet schoon te houden maar de jeugd zat er niet mee en genoot van de sneeuw- en ijspret.

Na een korte periode met dooi kwam koning winter weer terug. Op woensdag  6 januari konden we de baan weer openen. Er lag veel sneeuw op de baan maar vanaf 2 januari werd er met regelmaat geschoven zowel handmatig als met de machines.  Terwijl omliggende ijsbanen nog niet het ijs konden betreden konden we in Piershil schaatsen. Het was niet het mooiste ijs maar dat drukte de pret niet.

Vanuit de wijde omtrek wisten schaatsliefhebbers ons te vinden, vooral met dank aan het internet…

Deze ijsperiode duurde precies 11 dagen. Er werden twee wedstrijden georganiseerd, korte baan en een afvalrace..
De uitslagen:

11 januari 2010, afvalrace alle leeftijden

Megan Feltman
Laura van Giesen
Kim Dijke

1e Prijs
2e Prijs
3e Prijs

9 januari 2010, wedstrijd korte baan rijden

Categorie 10 t/m 11 jaarCategorie 8 t/m/ 9 jaarCategorie 5 t/m/ 7 jaar

1e Prijs Mart Bouman
2e Prijs Dein Hogerwerf
3e Prijs Hidde Witmar

1e Prijs Job van Haaf
2e Prijs Johan Spaans
3e Prijs Jeffry van de Oost

1e Prijs Saskia van Norder
2e Prijs Yenthe Witmer
3e Prijs Evy Westerwele

Als finale is er op zaterdag 16 januari weer een wedstrijd ringsteken georganiseerd. Op vrijdagavond kwam het bestuur samen, het water werd onder de ijslaag weggepompt en in een paar uur werd de wedstrijd georganiseerd.
De burgemeester verleende het startschot. Hierna gingen 9 spannen rijden om drie mooie bekers…

Piet Kamp met Corina en hun paard Nouska
Robin van Egmond met Leonie en hun paard Prezka
Arie Dam met Louise en hun paard Roduria
Teun Reedijk met zijn paard Zwaantje

1e prijs
2e prijs
3e prijs
Mooiste Span

Na deze wedstrijd werd de baan weer opgeruimd, het ijshok weer schoongemaakt en was er weer even een rustige periode voor de bestuursleden en vrijwilligers…

Even leek het erop dat we begin februari weer de baan konden openen maar ditmaal was de sneeuw wel de spelbreker en kon de ijslaag niet voldoende groeien.

Er wordt is seizoen een nieuwe ijsveger / ijsvrees aangeschaft. Dankzij de inkomsten tijdens de ijsperiode konden we deze uitgave doen. De oude ijsvrees is na ruim 35 jaar trouwe dienst afgeschreven.

Het bestuur is heeft vergaderd op de volgende data: 18 december 2009, 5, 12, 19 januari 2010, 19 maart  en 22 oktober 2010.

De ledenvergadering was op 11 november 2009.

Het bestuur heeft van Piet Holster een dagje uit aangeboden gekregen. Dit naar aanleiding van het arreslederijden. Wij hebben gezellig met aanhang in twee huifkarren over Tiengemeten gereden. Tussendoor hebben we oud-Hollandse spelletjes gedaan. De dag was een succes!

Maar er is ook weer hard gewerkt door het bestuur en de vrijwilligers. Er is het nodige onderhoud gepleegd in het clubhuis,  de container is opgeruimd, er zijn rubberen tegels geplaatst bij de achterdeur en een aantal lichtmasten is van nieuwe lampen voorzien. De lampen gaan langer mee en zijn energiezuiniger.

Het hek rond de ijsbaan kon door de gemeente niet gerepareerd worden omdat er geen geld voor was. De ijsclub heeft hier ditmaal zelf voor zorg gedragen.

Op 8 november zijn drie bestuursleden (Frans, Jan en Judith) op cursus geweest in het gemeentehuis. Deze IVA-training heeft tot doel het alcohol misbruik onder de jeugd terug te dringen. Deze cursus maakt deel uit van het project “verzuip jij je toekomst”.

Voor het volgende verenigingsjaar hopen we weer op veel vorst…. en ijs. De sneeuw zou iets minder mogen.

Terug naar overzicht

2010 -2011

De winter begon dit seizoen al vroeg. Ten tijde van de jaarlijkse ledenvergadering werd winters weer voorspeld. In ieder geval moesten de leden een natte sneeuwbui trotseren op weg naar het clubhuis.

In het weekend leek het er steeds meer op dat het misschien er wel eens van zou kunnen komen.
Op donderdag 1 december werd er een bestuursvergadering georganiseerd en werd er besloten om de ijsbaan de volgende dag te openen. Zo kon het gebeuren dat op 2 december de eerste schaatsers verwelkomd werden. In allerijl werd de bestelde ijsveegmachine opgehaald. Hij kon nog niet de baan vegen maar we kregen wel een demonstratie te zien…

Zaterdags moest de baan wegens hevige sneeuwval alweer gesloten worden.

Toch hield de winter nog even aan. Op 21 december werd de baan geveegd en op 22 december kon de baan voor de tweede maal dit seizoen geopend worden. Deze periode duurde iets langer tot na de kerstdagen. Het weer kwakkelde wel maar overdag viel de dooi mee zodat er gewoon geschaatst kon worden.

De kerstdagen kon er wel geschaatst worden maar kregen we een barrooster niet rond.

Omdat de baan op de KNSB site als geopend stond, waren er bezoekers vanuit de wijde omgeving. De secretaris werd met regelmaat bestookt met telefoontjes en e-mails over de situatie op de ijsbaan….

Op 29 december moesten we wegens aanhoudende dooi de baan sluiten. Deze periode liep het niet echt storm met schaatsers en bezoekers van het clubhuis. Maar desondanks waren we met veel plezier geopend en konden we de nieuwe veger goed uitproberen.

Helaas kwam koning winter niet meer terug. Daarnaast was er veel sneeuw die het ijs geen goed deed.

Op 1 december 2010, 23 december 2010, 28 december 2010, 16 maart 2011en 28 oktober 2011zijn er bestuursvergaderingen geweest.

Ook aan het onderhoud van het clubhuis is weer gewerkt. Zo is de vloer opnieuw gelakt en is de oude koelkast vervangen. Verder zijn er rubberen tegels gelegd zodat de rubberen matten steeds meer overbodig worden. Tot slot zijn er lampen vervangen. De nieuwe lampen zijn spaarlampen.

Een aantal bestuursleden heeft een training reanimatie en AED gevolgd. Hopelijk hoeven we het nooit in praktijk te brengen maar het kan zeer nuttig zijn.

Geruchten en plannen om de sportaccommodaties te verplaatsen zouden ook voor ons als ijsclub wel eens gevolgen kunnen hebben. Middels een brief hebben wij de gemeente gevraagd wat de consequenties zouden kunnen zijn. Ons is per brief beloofd om ons tijdig te informeren als de plannen concreter zijn.

Of het komend seizoen weer gaat lukken om op 2 december de baan te openen is niet waarschijnlijk, hoewel er volgens weerkundigen een barre winter is voorspeld.

Wij zullen er in ieder geval voor zorgen tijdig klaar te staan als de vorst gaat invallen.

Terug naar overzicht

2011 / 2012

 Op 25 november was de jaarlijkse ledenvergadering.

Tijdens de vergadering kwam het nieuws dat vlak naast de baan een zendmast zou worden geplaatst. Het bestuur heeft hierop bezwaar aangetekend en de daarop volgende hoorzitting bezocht.

De eerste maanden van de winter waren bijzonder zacht. En terwijl de voorjaarsbollen in bloei stonden.begon het eind januari toch nog te vriezen. Met nachten van meer dan 15 graden vorst konden we gelukkig de ijsbaan op 4 februari openen.

De vrijdagavond daarvoor hebben we met man en macht de net gevallen sneeuw van de baan geveegd. Gelukkig konden we de ijsveger en Quad van Henk Andeweg hiervoor gebruiken. Ook de nieuwe ijsveger kwam goed van pas.

De rubberen tegels rondom de baan zorgden ervoor dat we dit jaar geen rubberen matten hoefden te gebruiken. Een stuk veiliger.

De eerste dag was het ontzettend druk en kon de penningmeester tevreden zijn. Maar ook op zondag was er genoeg te doen op de ijsbaan en het clubhuis.

Inmiddels is de Piershilsche IJsbaan ook in het oosten van het land beroemd geworden dankzij een artikel in hun week aan week blad. Een journaliste heeft onze secretaris gevraagd of ze een artikel mocht schrijven over het ringsteken met de arrensleden. Uiteraard mocht dit.

We hebben twee wedstrijden georganiseerd voor de jeugd. En als finale hebben we op maandag 13 februari ook weer een wedstrijd ringsteken met de arrensledes kunnen organiseren.

In totaal is de ijsbaan 10 dagen open geweest. De meeste dagen was het druk en was de omzet hoog.

Ook dit jaar heeft vooral de regionale media weer interesse getoond in onze ijsclub. Zo is Frans de Buck geïnterviewd bij de arrenslee wedstrijd door Radio Rijnmond en is Judith Prins op zaterdag 18 februari geïnterviewd door Radio Hoeksche Waard tijdens de sportuitzending.

In de zomer en het najaar zijn de nodige klusjes gedaan rondom het ijshok waardoor we weer klaar zijn voor de komende winter.

Helaas heeft Mirjam Gijlstra het bestuur moeten verlaten omdat het niet meer te combineren viel voor haar met haar gezin. Mirjam heeft sinds 2004 in het bestuur gezeten en heeft veel werk verzet. We zijn haar dan ook dankbaar voor haar inzet.

Afgelopen zomer heeft de baan zijn dienst kunnen bewijzen. Niet alleen de voetbal heeft er gebruik van gemaakt. Ook de traumaheli heeft de baan gebruikt om te landen bij een ongeval tijdens de wielerronde. Gelukkig was de gewonde weer snel bij kennis en viel het achteraf allemaal mee.

Twee bestuursleden en een vrijwilliger hebben hun EHBO diploma gehaald en wanneer dit onverhoopt nodig is, zullen zij op de juiste maniet eerste hulp kunnen verlenen. Ook is er een nieuwe brancard gedoneerd door VanderPutte Medical. We hopen uiteraard dat we deze niet hoeven te gebruiken.

Bestuursvergaderingen waren er op 2, 7, 10 februari, 12 maart en 5 november.

We hopen uiteraard dat Koning winter ook deze winter weer aanwezig zal zijn en dat we weer kunnen genieten van een gladde ijsbaan.

Terug naar overzicht

2012-2013

Op 30 november was de jaarlijkse ledenvergadering.

Hierna was het een lange tijd rustig. Tot dan toch half januari de winter werd aangekondigd. Op 14 januari tijdens een bestuursvergadering worden er voorzichtig plannen gemaakt voor de komende ijsperiode. Uit voorzorg worden de vergunningen die week geregeld en was er even hoop dat op zaterdag 19 januari de baan open kon. Helaas was ook deze winter de sneeuw weer een grote spelbreker.

Na diverse pogingen om water op de baan te spuiten met klein en groot materieel, is het uiteindelijk gelukt om op maandag 21 januari open te gaan. Een kleine week kon de ijsbaan gebruikt worden. Er zijn meerdere wedstrijden georganiseerd voor de jeugd en op zondag, toen de dooi al was ingezet hebben de Quads nog van de baan gebruik gemaakt.

Hierna was het nog heel lang koud maar niet koud genoeg voor een nieuwe ijsperiode. Hoewel.... maar ja eind maart was de baan al leeggepompt.

Bestuursvergaderingen waren er op 14, 23, januari, 15 april en 8 oktober.

Er is weer het nodige gedaan aan het onderhoud van ons clubgebouw. Een aantal bestuursleden hebben de verfkwast ter hand genomen met een prachtig resultaat.

Uit de verhuur hebben we onze inkomsten moeten missen. Ondanks protest in de vorm van een schriftelijke zienswijze en inspraak tijdens een gemeentevergadering was de gemeente Korendijk ons niet ter wille om het bestemmingsplan aan te passen zodat we toch van deze inkomstenbron gebruik zouden kunnen maken. Een financiële tegenvaller die enkel goed gemaakt kan worden als we in de winter een ijsperiode hebben.

We hopen dan ook dat Koning winter ook deze winter weer aanwezig zal zijn en dat we weer kunnen genieten van een gladde ijsbaan.

Tot slot hebben we een nieuw adres voor onze website. Bij de vorige waren er steeds storingen om de site goed te kunnen onderhouden. www.piershilsche-ijsclub.nl

Terug naar overzicht

2013-2014

Op 29 november 2013 was de jaarlijkse ledenvergadering.

Na het vullen van de ijsbaan bleek dat het achterste gedeelte wel erg verzakt was. Er is besloten om het water weg te laten lopen en het voorste gedeelte een stuk af te graven. Na de winter zal de baan dan opnieuw geëgaliseerd worden.

Toen dit achter de rug was begon het lange wachten op een vorst periode. En we wachten nog steeds. Helaas bleef de winter uitzonderlijk zacht en kwam er geen ijs.

Aan het begin van de zomer is de baan geëgaliseerd en is op het voorste deel nieuw gras ingezaaid. Als dank is aan de vrijwilligers een klein feestje in het ijshok aangeboden. Tijdens dat feest hebben we gezamenlijk de wedstrijd Nederland – Costa Rica  bekeken die we uiteindelijk gelukkig wonnen…..

Aan het einde van dit seizoen hebben Rick Wittmer en Petra Harmeling aangegeven niet langer in het bestuur te willen zitten, wij bedanken hen voor hun inzet en zijn blij dat zij als vrijwilligers beschikbaar voor ons blijven.

We hopen dat komende winter ons wel voldoende vorst gaat brengen…

Terug naar overzicht

2014-2015

Op 28 november 2014 was de jaarlijkse ledenvergadering.

Er vond een wisseling in het bestuur plaats. Rick Wittmer en Petra Harmeling hebben afscheid genomen. Jan Willem Verschoor is in het bestuur gekozen.

Helaas is de ijsbaan het afgelopen seizoen niet open geweest. Even leek het erop dat er mogelijk een vorstperiode zou komen doch helaas….

Het ledenaantal blijft teruglopen. Iets wat zorgelijk is. Mede daarom blijven we hopen op een vorstperiode omdat er dan waarschijnlijk ook weer een toename zal zijn van leden.

Het bestuur heeft op 13 april, 24 augustus en 5 oktober vergaderd. Op 24 augustus was het een extra vergadering in verband met de veranderingen van het lidmaatschap binnen de KNSB. Samen hebben we toen beslist dat we het basis lidmaatschap zouden nemen.

Op 31 oktober hebben we een grote schoonmaak en reparatie middag gehouden. Ons clubgebouw is nu weer klaar voor de nieuwe winter… en nu met vlaggenmast waardoor de jubileum vlag van de KNSB bij een ijsperiode mag wapperen.

En nu is het wachten op koning winter… wij zijn er in ieder geval klaar voor…

Terug naar overzicht

2015-2016

Op 20 november 2015 was de jaarlijkse ledenvergadering.

Tijdens deze vergadering werden Frans de Buck, Voorzitter, Jan Stolk, Penningmeester en Leen van ’t Hof, Bestuurslid herkozen waardoor we met een voltallig bestuur de winter in konden.

Er is afgelopen winter even hoop geweest op een ijsperiode maar helaas kwam de dooi te vroeg en konden we wederom niet schaatsen. De derde winter zonder ijs.

Het afgelopen jaar zijn er kleine klusjes gedaan in het ijshok. Het bestuur heeft op 5 april en 3 oktober 2016 vergaderd. Verder hebben we ons clubgebouw beschikbaar gesteld aan de oranje vereniging in de week rond Koningsdag. De ijsclub heeft meegedaan aan de Pubkwis in deze week… we moeten een volgende keer toch beter ons best doen…….

Omdat de gemeente niet meer de hekwerken wil onderhouden op meerdere plaatsen in Korendijk, kunnen wij het hek tussen de haven en ijsbaan in huidige staat overnemen. Hierover zijn nog gesprekken met de gemeente gaande.

Inmiddels is de ijsbaan weer gevuld en blijven we hopen op een strenge winterperiode.

Terug naar overzicht

2016-2017

 Op 9 december was de jaarlijkse ledenvergadering.

Tijdens deze vergadering werden Johan Venus (bestuurslid)  en Judith Prins (secretaris) herkozen waardoor we met een voltallig bestuur de winter in konden.

Eindelijk kon er afgelopen winter weer eens geschaatst worden. Op 26 en 27 januari 2017 kon de baan open. Enthousiaste schaatsers bonden de ijzers om en genoten van deze korte vorstperiode. In het IJshok werd een mooie omzet gedraaid en was het zoals gebruikelijk weer erg gezellig.

Het bestuur heeft op 24 april en 16 oktober 2017 vergaderd.

We hebben wederom ons clubgebouw beschikbaar gesteld aan de Oranje Vereniging in de week rond Koningsdag. De ijsclub heeft meegedaan aan de Pubkwis. Ook is het bestuur op eigen kosten een keer met partners uit eten geweest.

Er was een idee om samen met de Oranjeverenging een evenement te organiseren waarvoor het bestuur een paar maal bij elkaar is geweest. Dit evenement is uiteindelijk door enkele particulieren georganiseerd en de ijsclub heeft terrein en ijshok ter beschikking gesteld. Het was een groot succes! Respect voor de organisatie.

De gemeente heeft onze argumenten ter harte genomen en zal de kosten voor een nieuw hek tussen de haven en ijsbaan voor haar rekening nemen. De ijsclub zal ervoor zorgen dat deze geplaatst wordt.

Tot slot heeft Leen van ’t Hof aangegeven uit het bestuur te stappen. Ook heeft onze vaste vrijwilliger Bert van ’t Hof aangegeven te stoppen met de ijsclub.

Uiteraard hopen we ook dit jaar weer op een vorstperiode met veel schaatsplezier.

Terug naar overzicht

2017-2018

Op 24 november was de jaarlijkse ledenvergadering.

Tijdens deze vergadering werden Dick Andeweg, Jan Willem Verschoor en Johan Bouman zijn aftredend en herkiesbaar. Zij zijn herkozen. Inmiddels heeft Jan Willem Verschoor zijn functie neergelegd. Frank Vos is ons komen versterken.

 Ook hebben we afscheid genomen van Frans de Buck onze voorzitter en Jan Stolk onze penningmeester. Jan heeft afgelopen seizoen de financiën nog grotendeels voor ons verzorgd.

Afgelopen winter konden we schaatsen, zij het erg laat in het seizoen. Op 2 en 3 maart 2018 kon de baan eindelijk en na veel inspanning open. Het waren twee gezellige dagen ondanks dat de kwaliteit van het ijs wat tegenviel. Het bestuur heeft op 19 mei en 30 oktober 2018 vergaderd.

We hebben ons clubgebouw beschikbaar gesteld aan de Oranje Vereniging in de week rond Koningsdag. Ook de start en afterparty van de Piershilsche huiskamerkwis vond plaats in ons clubhuis. Net als je Najaarskriebels.

Tijdens de vorstperiode bleek dat de bar en een aantal apparaten niet goed meer functioneren. Het is allemaal sterk verouderd. Zodoende willen we komend seizoen dit gaan aanpakken.

In de zomer is er drainage aangelegd op het vooste gedeelte van de ijsbaan. Gelukkig kon de gemeente ons hiervoor een subsidie verstrekken en veel werk is door vrijwilligers gedaan en er werd wat materiaal gesponsord.

Op de jaarvergadering van de Dorpsstichting Piershil werd gevraagd om je als vereniging te presenteren. Frank heeft voor ons een mooie presentatie gegeven wat gelijk 2 nieuwe leden heeft opgeleverd en een terecht applaus.

De laatste bestuursvergadering heeft Frans ons laten weten dat hij geen tijd meer heeft om onze voorzitter te blijven. Na 41 jaar stapt hij uit ons bestuur. Gelukkig kunnen we voor raad altijd bij hem terecht.

Het bestuur zal dus veranderen. Tijdens de ledenvergadering hopen we dat er weer een compleet dagelijks bestuur kan worden gekozen.

Uiteraard hopen we ook dit jaar weer op een vorstperiode met veel schaatsplezier.

Nog net bij het afscheid van de gemeente Korendijk konden we een mooie subsidie ontvangen voor de drainage en renovatie van de bar.

Terug naar overzicht

2018 - 2019

Op 30 november was de jaarlijkse ledenvergadering.

Tijdens deze vergadering werd Don Farinaux gekozen als Penningmeester en Judith Prins als voorzitter. In Januari heeft Jeanne Bouman de functie van Penningmeester overgenomen en is Don Farinaux Secretaris geworden. Ed Jansen is het bestuur komen versterken.

 

Op 20 januari was er echt ijskoorts. Een mooie ijsbaan die nog een paar centimeters moest groeien. Alles is er aan gedaan om open te kunnen gaan maar helaas….. een pak sneeuw deed ons de das om. Op 23 januari moesten we besluiten om de baan dicht te houden.

 

Op 8 maart hebben we een ledenavond georganiseerd die goed bezocht werd. Ook de loterij viel goed in de smaak.

 

Op 14 juni werd met behulp van de kraan van Dick de pomp uit de haven gehaald. Deze is hierna door de firma Bosman gereviseerd waarvoor onze hartelijke dank.

Diezelfde avond werd een scheefstaande lichtmast weer rechtop gezet. Weliswaar was hij hierna een stukje korter.

 

We zijn in die periode ook gestart met de verbouwing. Veel vrijwilligers hebben ons geholpen en ik wil vooral Jan van ’t Hof,  Christiaan de Vries en Frans de Buck bedanken voor de vele uren die zij samen met Dick Andeweg, Johan Bouman, Ed Jansen, Frank Vos en Peter Naaktgeboren hebben gewerkt. Ook jullie hulp naar het zoeken van aanbiedingen.

 

Op 8 juli hebben we tijdens een etentje afscheid genomen van Frans de Buck onze ex-voorzitter en Jan Stolk onze ex-penningmeester. Beiden werden bedankt voor hun inzet.

 

Onlangs is de verbouwing afgerond. De nieuwe gordijnen hangen en de laatste stofresten zijn weggepoetst. Naast de renovatie zijn ook onze zolder en container opgeruimd. Oud archiefmateriaal is grotendeels uitgezocht en veilig gesteld.

 

We zijn klaar voor komend seizoen en om te vieren dat alles weer mooi en strak is volgt er na de jaarvergadering een klein feestje…

 

Uiteraard hopen we ook dit jaar weer op een vorstperiode met veel schaatsplezier.

Terug naar overzicht